ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Levering en Betaling voorwaarden Mediabureau Fan Makers

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Mediabureau Fan Makers
Bizetstraat 5
6661 AX  ELST
KvK 
BTW 

Hierna te noemen Fan Makers

  1. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van Fan Makers.

  2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en Fan Makers. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

  3. Door aanvaarding van de offerte van Fan Makers accepteert opdrachtgever de voorwaarden van Fan Makers.

  4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Offerte

1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 30          dagen.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Fan Makers aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze                          uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de            voorwaarden van Fan Makers onverlet.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van Fan Makers

Fan Makers verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fan Makers op tijd kan beschikken over:
    De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals rechtenvrije foto's en teksten); een en              ander op aanwijzing van Fan Makers;
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij      het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf draagt zorg voor de levering van bepaalde materialen zowel tastbaar als niet tastbaar en/of        de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten
1. Fan Makers is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan Fan Makers toe te rekenen oorzaak      door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de                      overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
3. Fan Makers is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

 

Artikel 7. Prijzen
1. De door Fan Makers in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment                    kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de prijzen van software en andere materialen die ontstaan meer dan drie maanden na                aangaan van de overeenkomst kunnen door Fan Makers worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten          laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 9. Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan Fan Makers          toe te rekenen oorzaak, is Fan Makers gerechtigd tot vergoeding van haar schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door Fan Makers reeds aangeschafte materialen en              kostenposten al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan Fan Makers als schadeloosstelling verschuldigd zijn            het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde      vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

 

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie
1. Fan Makers is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze              inspectie dient te geschieden binnen 7 dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 7 dagen na oplevering gespecificeerd          gemeld te worden aan Fan Makers.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 7 dagen na het        waarnemen van deze gebreken aan Fan Makers gespecificeerd worden gemeld.
5. Fan Makers dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
6. Fan Makers is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan                  Fan Makers verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door aangeleverd materiaal die door of namens hem      ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Fan Makers is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

 

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na verzending van de nota.
2. Fan Makers is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen is                         ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de              factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is Fan Makers gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel                  gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder inbegrepen de kosten van      advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, incassobureau en deurwaarde (n).
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de              overeenkomst heeft ontbonden.

 

Artikel 13. Ontbinding
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

– in staat van faillissement geraakt
– surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever             wordt gelegd
– bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
Fan Makers behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

|   Mediabureau Fan Makers   |   Bizetstraat 5   |   6661AX   Elst   |   VAT/BTW  nr NL859416859   |  KvK Arnhem  nr 73240370  |

© 2018 by Proud Owners Fan Makers

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon